Thứ Hai, tháng 6 08, 2009

Người Bình Dương dời nhà ...
Người Bình Dương dời sang nhà mới ở
nguoibinhduong.com
hoặc là
saurieng.nl
cũng dược ...

NguoiBinhDuong is moving to new Home.
It could be found in
nguoibinhduong.com
or
saurieng.nl

Sau Rieng